สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน

นายสุวิทย์ พุ่มทอง

พัฒนาการอำเภออำเภอทุ่งช้าง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน