ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อำเภอทองผาภูมิ

         วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประช [...]
อ่านเพิ่มเติม