นางจามจุรี ลิ้มวรากุลภิวัฒน์

พัฒนาการอำเภอทองผาภูมิ

นายสุริยา นันทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลิ่นถิ่น,ชะแล

นายณฐนน เย็นใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลห้วยเขย่ง,ปิล๊อก

นางสาวชณิตฐา สาฟุ่มเฟย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าขนุน

นายเดชา สมุทรกาญจนเมธี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหินดาด,สหกรณ์นิคม

นางสาวอรนิภา พาณิชยรุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 274 times, 1 visits today)