สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี

นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์

พัฒนาการอำเภอทองผาภูมิสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน