สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน

จังหวัดลำปาง

นางทองเพียน ศรีนุต

พัฒนาการอำเภอเถินอำเภอเถิน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน