นายบรรจง สุพรรณพานิชย์

พัฒนาการอำเภอเทพสถิต

นายอิทธิพล ชัยภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนายางกลักและตำบลโป่งนก

รับผิดชอบ ๓๕ หมู่บ้าน

นางสาวภุมรี อัคคะฮาต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลวะตะแบก

รับผิดชอบ ๒๒ หมู่บ้าน

นางสาวดวงสมร แก้วกองมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านไร่และห้วยยายจิ๋ว

รับผิดชอบ ๓๙ หมู่บ้าน

นางสาวพูลทรัพย์ มีชำนาญ

อาสาพัฒนา

(Visited 372 times, 1 visits today)