นายพชร ชัยภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเทพสถิต

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน