ข่าวประชาสัมพันธ์

พันจ่าอากาศเอกพีระพงษ์ ภักดีรักษา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเทพสถิต

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน