ข้อมูล จปฐ.


สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับอำเภอ

ระดับความสุชเฉลี่ย

จำนวนประชากรอำเภอท่าอุเทน ปี 2562

จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2562

(Visited 9 times, 1 visits today)