พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

นายสวงเดช ธรรมชัย

พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

นายศิริพันธ์ ตรีจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าอุเทน
ตำบลพนอม
ตำบลไชยบุรี

นางสาวพนมพร โคตรลือไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลรามราช
ตำบลเวินพระบาท

นางสาววีระญา ลุนอุบล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าจำปา
ตำบลโนนตาล

นายวีระยุทธ โสมสุพิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองเทา
ตำบลพะทาย

นางสาวเพชรลดา ศรีบุตร

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 568 times, 1 visits today)