พช.ท่าอุเทน ติดตามการดำเนินงาน การบริหารจัดการ กลุ่มหมวกยางพารา บ้านปากทวย ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

@ท่าอุเทน : เมืองไทญ้อ

👉วันที่ 16 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ บ้านประธานกลุ่มหมวกยางพารา บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

👉 นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน
มอบหมายให้นางสาวพนมพร โคตรลือไชย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเวินพระบาท 📍ติดตามการดำเนินงาน
การบริหารจัดการ กลุ่มหมวกยางพารา บ้านปากทวย
ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

^^เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565^^
🎖Change for Good🎖(Visited 8 times, 1 visits today)