โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ( พัฒนาการอำเภอท่าตูม )

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางผกาทิพย์ พ่อค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระโพ และ บะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัมพร วรรณมานะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพรมเทพ , ทุ่งกุลา และโพนครก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายรัฐพล เพ่งพิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าตูม และ หนองบัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรัตติญากร ป้องเขต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองแก ,บัวโคก และ หนองเมธี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าตูม

นางสาวเบญญาภา ทองศรี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าตูม

(Visited 518 times, 1 visits today)