โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอารีรัตน์ หอมเนียม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ(พัฒนาการอำเภอท่าตูม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณภัทรชนม์ ศุภพงศ์อิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองแกและตำบลหนองเมธี

นางสุภาภรณ์ ไวแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบะ,กระโพ

นางสาวิตรี พบบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบัวโคกและตำบลโพนครก

นายรัฐพล เพ่งพิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าตูม,หนองบัว

นางสาวอัมพร วรรณมานะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งกุลาและตำบลพรมเทพ

นางสาวเบญญาภา ทองศรี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 433 times, 1 visits today)