ฝึกอบรมวิทยากรครู ค. รุ่นที่ 3 จำนวน 280 คน ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.นาหนาด ต.ฝั่งแดง และ ต.ธาตุพนม

เข้าชม 35 ครั้ง

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม

พร้อมกับวิทยากร ครู  ข. จำนวน 27 คน ฝึกอบรมวิทยากรครู ค. รุ่นที่ 3 จำนวน 280 คน

ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.นาหนาด ต.ฝั่งแดง และ ต.ธาตุพนม

โครงการขยายผลการพัฒนา ตามแนว ศาสตร์พระราชา

กิจกรรมขยายผลประชาสุขใจด้วยศาสตร์พระราชา

โดยมี นายอติชาต  อุณหเลขกะ  นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม

วันที่ 19 มิ.ย. 2560

(Visited 35 times, 1 visits today)