ฝึกอบรมวิทยากรครู ค. รุ่นที่ 2 จำนวน 280 คน ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.น้ำก่ำ ต.กุดฉิม และ ต.ธาตุพนมเหนือ

เข้าชม 13 ครั้ง

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม

พร้อมกับวิทยากร ครู ข. จำนวน 27 คน ฝึกอบรมวิทยากรครู ค. รุ่นที่ 2 จำนวน 280 คน

ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.น้ำก่ำ ต.กุดฉิม และ ต.ธาตุพนมเหนือ

โครงการขยายผลการพัฒนา ตามแนว ศาสตร์พระราชา กิจกรรมขยายผลประชาสุขใจด้วยศาสตร์พระราชา

โดยมี นายสุพจณ์ ผิวดำ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม

วันที่ 16 มิ.ย. 2560

(Visited 13 times, 1 visits today)