การฝึกอบรมวิทยากรครู ค. รุ่นที่ 1 จำนวน 264 คน ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.นาถ่อน ต.โพนแพง และ ต.ดอนนางหงส์

เข้าชม 14 ครั้ง

นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม

พร้อมกับวิทยากร ครู ข. จำนวน 27 คน ฝึกอบรมวิทยากรครู ค. รุ่นที่ 1 จำนวน 264 คน

ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.นาถ่อน ต.โพนแพง และ ต.ดอนนางหงส์

โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อประชาชนทั้งปวง กิจกรรมขยายผลประชาสุขใจด้วยศาสตร์พระราชา

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

วันที่ 15 มิ.ย. 2560

(Visited 14 times, 1 visits today)