ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชุมพล ยิ่งล้ำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอธาตุพนมอำเภอธาตุพนม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ