สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายเนตร ขันคำ

พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน