โครงสร้างบุคคลากร

นายชนะพล บุญเก่า


พัฒนาการอำเภอท่าเรือ

นางสาวคนิษฐา สุทธิสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธีทัต รังสร้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอรสา ศรีสุพรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนาวีญา นวลศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฐาพัช วิรัชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณา ขันธชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 665 times, 1 visits today)