โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนทับทิม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
นางสาวเตือนใจ บุญทิม พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการและนายนนทวิทย์ นิลานุช อาสาพัฒนา
ดำเนิน  ม.2 ต.จำปา
ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.จำปา อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 13 times, 1 visits today)