โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขนาก ณ วัดพุฒาวาส

วันที่ 3 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางอรสา ศรีสุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขนาก ณ วัดพุฒาวาส

(Visited 22 times, 1 visits today)