นางสาวเตือนใจ บุญทิม

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอท่าเรือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ วันที่

นางอรสา ศรีสุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารการกู้เงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองกีบม้า ม.1 ต.หนองขนาก

บริการของเรา