ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอทับปุด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอทับปุด เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของเครือข่ายฯ และเรื่องการแต่งคั้งและทบทวนคณะกรรมการใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว

(Visited 26 times, 1 visits today)