กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 อำเภอทับปุดได้จัดทำโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น  อำเภอทับปุดจึงกำหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

   

(Visited 32 times, 1 visits today)