ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอถลาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน