โครงสร้างบุคลากร

นายชัยชาญ บูชาเดช

พัฒนาการอำเภอท้ายเหมือง

นายพงษ์พิสุทธ์ ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพิเชษฐ หลินมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกมลรัตน์ ทองบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 284 times, 1 visits today)