ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยชาญ บูชาเดช

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท้ายเหมืองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน