โครงสร้างบุคคลากร

นายประเวศน์ ราชพิบูลย์

พัฒนาการอำเภอท่าฉาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนัยนา มากแก้วกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกิตติ์ชญาห์ อรุโณรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 213 times, 1 visits today)