สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

นายพิเชฐ สุวรรณประภา

พัฒนาการอำเภอท่าบ่อ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน