นางสาวไพรินทร์ อินทรักษา

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าบ่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย