โครงสร้างบุคคลากร

นายนิรัญ นามโชติ

พัฒนาการอำเภอตะโหมด

นายบรรจง มีผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะโหมด/คลองใหญ่

นายชัยยุทธ สุทธิรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่ขรี

(Visited 216 times, 1 visits today)