นายวุฒิภาค นาคเปี่ยมสุข

พัฒนาการอำเภอตะโหมด

นางโสรญา ยอดราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะโหมด/คลองใหญ่

นายชัยยุทธ สุทธิรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่ขรี

(Visited 349 times, 1 visits today)