การขับเคลื่อน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

วันที่ 15 ส.ค.60 เวลา 13.00 น. ทีมครูฝึกระดับตำบล จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ในหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถืชีวิต ม.7 ต. ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 

 

(Visited 38 times, 1 visits today)