การกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตะโหมด

15 ส.ค.60 เวลา 09.00 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตะโหมดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม” รู้ รัก สามัคคี “อำเภอตะโหมด

 

(Visited 31 times, 1 visits today)