ฝึกปฏิบัติอาชีพสัมมาชีพชุมชน

บ้านหนองปด  หมูที่ ๙  ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  ฝึกปฏิติบัติอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  วันท่ี  ๑๕ – ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐

(Visited 31 times, 1 visits today)