การจัดตั้งสถาบันการเงินทุนชุมชน

นายนิรัญ นามโชติ

อำเภอตะโหมด จัดตั้งสถาบันการเงินทุนชุมชนบ้านทุ่งสบาย  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลตะโหมด  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง เป็นแห่งแรกของอำเภอตะโหมด  เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นับเป็นการจัดการหนี้ให้แก่ครัวเรือนและแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นอย่างดี

(Visited 103 times, 1 visits today)