ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่งคง
มั่งคง

นายนิรัญ นามโชติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะโหมดอำเภอตะโหมด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง