สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

จังหวัดพัทลุง

นายวุฒิภาค นาคเปี่ยมสุข

พัฒนาการอำเภอตะโหมดอำเภอตะโหมด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน