นายนิรัญ นามโชติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะโหมดอำเภอตะโหมด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง