โครงสร้างบุคลากร

นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว

พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า

นายศุภชัย ธำรงค์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวอนินทิตา ศุภวัฒนกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสนั่นศักดิ์ สมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 267 times, 1 visits today)