5 6 และ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านนาป่าตอ หมู่ที่ 5 ต.โคกเคียน

5 6 และ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้นายสนั่นศักดิ์ สมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านนาป่าตอ หมู่ที่ 5 ต.โคกเคียน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

(Visited 16 times, 1 visits today)