15 16 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านบางกรักใน หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน

15 16 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้นางสาวโสติรัตน์  สมัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านบางกรักใน หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

(Visited 27 times, 1 visits today)