7 กุมภาพันธ์ 2561 รับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5

7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา และร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561 ต่อเนื่องจากการประชุมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว

(Visited 31 times, 1 visits today)