4 กุมภาพันธ์ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2

นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้นายสนั่นศักดิ์ สมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุม สร้างความรู้ ความเข้าใจแกนนำเยาวชน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางหลุด หมู่ที่ 6 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

(Visited 10 times, 1 visits today)