รายงาน BPM ปี 2561

1.รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด

BPM-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด

BPM ภาพกิจกรรมส่งของศูนย์สาธิตการตลาด

ประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดส่วนที่1

2.รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

BPM-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

เอกสารสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

3.รายงานโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

BPM-โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศจพ.อ.

4.รายงานโครงการประชุมทีมครูระดับตำบล

BPM-โครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

แบบสรุปประเมินผลโครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

5.รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SSG

BPM-SSGบ้านโคกมะเฟือง

แบบสรุปประเมินผลส่วนที่1-SSGบ้านโคกมะเฟือง

BPM-SSGบ้านคลองไหล

แบบสรุปประเมินผลครั้งที่1 SSG บ้านคลองไหล

BPM-SSGบ้านโคกมะม่วง

แบบสรุปประเมินผลครั้งที่1-SSGบ้านโคกมะม่วง

6.รายงานโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

BPM-โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

แบบสรุปประเมินผลโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

7.รายงานโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

BPM-โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

แบบสรุปประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

8.รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

BPM-โครงการประชุมเชิงปฏบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

9.รายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

BPM-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

แบบสรุปประเมินเพิ่มประสิทธิภาพคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

10.รายงานโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ(ทบทวน Mindset)

BPMโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ(ทบทวน Mindset) ชุมชนท่าแพรก

BPMโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ(ทบทวน Mindset) ต.โฆษิต

ฺฺBPMโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ(ทบทวน Mindset) ต.เจ๊ะเห

ฺBPMโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ(ทบทวน Mindset)ตำบลเกาะสะท้อน

ฺBPMโครงการจัดจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset)ตำบลบางขุนทอง

BPMโครงการจัดจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) ตำบลศาลาใหม่

BPM โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) ตำบลพร่อน

BPM โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) ตำบลนานาค

BPM โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) ตำบลไพรวัน1

BPM โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) ตำบลไพรวัน2

แบบสรุปประเมินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ

แบบสรุปประเมินผลโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ

11.รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินฺ

BPMโครงการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้าบ้านทุ่งฝ้าย ม.4 ต.บางขุนทอง

BPMโครงการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้าบ้านปะลุกา ม.3 ต.โฆษิต

12.รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

BPMโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

แบบสรุปประเมินประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพฯ

13.รายงานโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ

BPMโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ

14.รายงานโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

BPMโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

15.รายงานโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน(ระยะที่ 2)

BPMโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระยะที่2

16.รายงานโครงการส่งเสริมการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

BPMโครงการส่งเสริมการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

17.รายงานโครงการเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมครั้งที่ 1 (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร)

BPMโครงการเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมครั้งที่ 1ตำบลพร่อน

BPMโครงการเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมครั้งที่ 1ตำบลไพรวัน

BPMโครงการเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยมครั้งที่1 ต.โฆษิต

ฺBPMโครงการเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยมครั้งที่ 1 ต.เจ๊ะเห

18.รายงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” (ศูนย์ฯเดิม)

BPMโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ (ศูนย์ฯเดิม)

แบบสรุปประเมินผลโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”ศูนย์ฯเดิม

ส่วนที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้”สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

19. รายงานโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคใต้ชายแดน) กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจน

BPMโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคใต้ชายแดน) กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจน บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน

 

 

 

(Visited 285 times, 1 visits today)