ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพจนารถ เหล่าที

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตากใบ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน