รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ 11 เมษายน 2561 ระหว่าง เวลา 09.00 – 13.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอฯ ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดโดย นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ นางสุมิตรา บุญโสดากรพัฒนาการอำเภอฯและภาคีเครือข่ายอำเภอสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 17 times, 1 visits today)