บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพ ตำบลทุ่งศรีเมือง

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุมิตรา บุญโสดากร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ นางสุมาลี ทองหนา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ร่วมประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพ ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งศรีเมือง บ้านไผ่เงิน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 35 times, 1 visits today)