สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสุมิตรา บุญโสดากร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน