นายอุเทน พุทธา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหัวฝาย ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น ในวันที่ 17 กันยายน 2561

นายอุเทน  พุทธา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหัวฝาย  ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน                    ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 11   ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น ในวันที่  17  กันยายน  2561

(Visited 9 times, 1 visits today)