สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

จังหวัดแพร่

นางอดิศร พรหมอยู่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการพัฒนาการอำเภอสูงเม่น

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564