รายงาน BPM ปี 2561 ไตรมาส 1

1. รายงาน BPM โครงการประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

2. รายงาน BPM โครงการประชุมผู้จัดเก็บ จปฐ

การสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลจปฐ.อ.สุไหงปาดี

3. รายงาน BPM โครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน

โครงการ ขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านบอเกาะ

โครงการ-ขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านจาแบปะ (1)

4. รายงาน BPM น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Mind set)

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Mind set)

เวที่1 หมู่ที่ 1 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 2 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 3 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 5 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 6ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 7 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 8 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 9 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 10 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 11 ตำบลสากอ

เวที่1 หมู่ที่ 12 ตำบลสากอ

เวที่1-หมู่ที่-1-ตำบลกาวะ

เวที่1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาวะ

เวที่1 หมู่ที่ 3 ตำบลกาวะ

เวที่1 หมู่ที่ 4 ตำบลกาวะ

เวที่1 หมู่ที่ 5 ตำบลกาวะ

เวที่1 หมู่ที่ 6 ตำบลกาวะ

เวทีที่ 1 หมู่ 1 ปะลุรู

เวทีที่ 1 หมู่ 2 ปะลุรู

เวทีที่ 1 หมู่ 3 ปะลุรู

เวทีที่ 1 หมู่ 4 ปะลุรู

เวทีที่ 1 หมู่ 5 ปะลุรู

เวทีที่ 1 หมู่ 6 ปะลุรู

เวทีที่ 1หมู่ 7 ปะลุรู

เวทีที่ 1 หมู่ 1 ริโก๋

เวทีที่ 1 หมู่ 2 ริโก๋

เวทีที่ 1 หมู่ 3 ริโก๋

เวทีที่ 1 หมู่ 4 ริโก๋

เวทีที่ 1 หมู่ 5 ริโก๋

วทีที่ 1 หมู่ 6 ริโก๋

เวทีที่ 1หมู่ 7 ริโก๋

เวทีที่ 1หมู่ 8 ปะลุรู

5. รายงาน  BPM การประชุมประชารัฐ

โครงการ ประชารัฐ

6.รายงาน BPM โครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

โครงการ ประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

7. รายงาน BPM โครงการบูรณาการแผนชุมชนสร้างสัมมาชีพชุมชน

 

8. รายงาน BPM กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสุไหงปาดี ไตรมาส 1

โครงการการเดินทางไปราชการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลกาวะ

โครงการประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลริโก๋

โครงการประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลสากอ

โครงการประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

รายงาน BPM ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้

รายงาน BPM  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายงาน  BPM โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร

โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร บ้านโผลง

โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร บ้านควน

โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร บ้านตันหยง

รายงาน BPM โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโผลง

 

(Visited 176 times, 1 visits today)