ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสุขสำราญสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”