รายงาน BPM ปี 2561

1.โครงการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน

2.โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

3โครงการ จัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล

3.1โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูลต.สสุคิริน

3.2โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูลตำบลเกียร์และตำบลร่มไทร

3.3โครงการจัดเวทีประชาชนทบทวนข้อมูลตำบลมาโมง1

3.4โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล ม.1ต.ภูเขาทอง

แบบสรุปข้อมูลการประเมินผลทบทวนmind set

4โครงการ ประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

แบบสรุปประเมินผลประชุมทีมครูฝึกระดับตำบ

 

 

(Visited 118 times, 1 visits today)