โครงสร้างบุคคลากร

สุมาลี ศรีจันทร์งาม

พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์

สวัสดิ์ แก้วพูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชุมพล

เกศกนก ชูเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลลำสินธุ์/อ่างทอง

วิไลวรรณ เศรษฐสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านนา

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 182 times, 1 visits today)