โครงสร้างบุคคลากร

นายยสินทร สุทธิกุล

พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์

นายสวัสดิ์ แก้วพูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชุมพล/ตำบลอ่างทอง

น.ส.วิไลวรรณ เศรษฐสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านนา/ตำบลลำสินธุ์

(Visited 287 times, 1 visits today)