ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอศรีนครินทร์
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธาน และนางสุมาลี ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ

(Visited 27 times, 1 visits today)